<style>.lazy{display:none}</style>Розвиток логістики в умовах Е-економіки
Розвиток логістики в умовах Е-економіки

Розвиток логістики в умовах Е-економіки

Матеріал публікується з луб”язного дозволу Наталії Іванівни Чухрай. Скорочена версія. Джерело:Чухрай, Н.І. Розвиток логістики в умовах е-економіки / Н.І. Чухрай, О.Б. Гірна // Логістика. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008 - С. 272-278.

Сьогодні з впевненістю можна стверджувати, що світова економіка перебуває під впливом нової науково-технологічної революції (НТР)......Зміни, які несе ця революція, є настільки глибокими, що фахівці почали вживати спеціальні терміни “нова економіка” (англ. - new economy) або Е-економіка. Виклики, які висуває новий тип економіки до суб’єктів господарювання, являють одночасно як можливості ведення і оптимізації багатьох бізнес-процесів, так і загрози для традиційних способів ведення бізнесу. Особливі виклики є і перед логістикою та учасниками ринку логістичних послуг, зокрема логістичними операторами.

Логістика, постійно натрапляючи на нові виклики, сьогодні змінюється швидше, ніж будь-коли у минулому. Можливо, найбільш очевидною зміною стає застосування нових технологій. Деякі з цих технологій безпосередньо пов'язані з переміщенням товарів, наприклад, електронна ідентифікація упаковок, супутникове відстежування місця знаходження вантажівок і автоматизовані системи управління, але найістотніші зміни пов'язані з комунікаціями та передаванням інформації між учасниками ланцюга поставок...

...За останні декілька років Е-економіка стала досконалішою і ширше вживанішою. За швидким розповсюдженням електронної пошти послідували найрізноманітніші варіанти електронного бізнесу, потім електронної комерції, а незабаром і «електронного чого завгодно». Ефективне передавання інформації особливо корисне під час здійснення закупівель, що дозволило перетворити цей напрям діяльності в електронні закупівлі (англ. - E-purchasing) або в електронне постачання (англ.- E-procurement). Ці напрями бізнесу можна виконувати в різних формах, але у будь-якому разі в їх основі є безпосередній обмін даними між комп'ютерами постачальника і замовника...

Значення і місце Е-логістики в умовах Е-економіки

Активні процеси інтеграції, глобалізації, розвиток дистрибуційних мереж, скорочення життєвого циклу товарів, зростання практики “вчасних поставок” зумовлюють необхідність використання сучасних логістичних підходів до розв’язання важливих економічних завдань. Цьому сприяє також інтенсивне зростання конкурентного середовища, що спонукає більшість підприємств до пошуку новітніх технологій управління ключовими бізнес-процесами, серед яких пріоритетне значення належить концепції управління ланцюгом поставок на основі використання сучасних інформаційних технологій в умовах Нової економіки. Ефективне управління інформацією, яке полягає у співпраці усіх учасників ланцюга поставок на підставі швидкого і повного передавання інформаційного потоку дає можливість зменшити витрати коштів та часу, швидко зреагувати на потреби споживачів, підвищити до того ж їх рівень обслуговування та загалом підвищити конкурентоспроможність ланцюга поставок. Електронний обмін даними, електронний переказ грошей, кодування товарів, інформатизація пунктів продажу, функціонування на ринку логістичних операторів різних рівнів, використання багатьма підприємствами процесів аутсорсингу є тими рушійними чинниками, які зумовлюють розвиток цієї концепції в напрямі Нової економіки. За таких умов розглянемо основні рівні розвитку концепції логістики в умовах Е-економіки.

Першим рівнем розвитку концепції логістики в умовах Е-економіки розглядаютьпроцес внутрішньої оптимізації, для якого характерним є наявність зв’язків та процесів оптимізації між окремими учасниками ланцюга поставок, зокрема, з одного боку, між постачальником та виробником, а з іншого, – між виробником та споживачем. На цьому рівні між суб’єктами господарювання виникають короткострокові трансакції купівлі-продажу без довгострокових зобов’язань з безперервним поповненням запасів, робота менеджерів характеризується виконанням окремих логістичних функцій, що своєю чергою зумовлює появу так званих “бюрократичних ям”.

Загострення світової кризи збуту всіх товарів та послуг, скорочення тривалості перебування продукту у виробничому процесі, підвищення інтенсивності та складності матеріальних, інформаційних потоків, скорочення фази життєвого циклу товарів спричинили перехід до наступного рівня розвитку логістики – управління ланцюгом поставок. Цей рівень характеризується довготривалими відносинами між усіма учасниками ланцюга поставок через ефективне використання системи “just-in-time” та електронного обміну даними EDI, внаслідок чого здійснюється оперативне управління запасами та виконує раціональне їх скорочення.

Збільшення кількості використання нових технологій, загострення конкуренції, необхідність зменшення величини витрат загалом, у ланцюгу поставок, та покращання рівня обслуговування клієнтів призвели до розвитку наступного рівня концепції логістики – Е-логістика. Середовище функціювання Е-логістики можна подати на основі таких трьох складових:

  • логістика промислових підприємств;
  • логістика торговельних підприємств;
  • логістичні оператори, кожний з яких виконує такі важливі логістичні функції як складування, транспортування, пакування, маркування тощо

Детальніше розглянемо діяльності останньої з них – логістичного оператора (Third Party Logistics Provider – 3 PL ).

Модель управління ланцюгом поставок, запропоновану вченими Алдін і Стар складається з трьох головних елементів:

  • логістичної інфраструктури, яка містить суб’єкти, що реалізують логістичні процеси, дистрибуційні і складські центри, пункти складування запасів;
  • з логістичних процесів, які охоплюють постачання та реалізацію замовлень, управління попитом, управління відносинами із клієнтом, обслуговування клієнта;
  • системи інформації та звітності, які виконують значення інтегратора дій (вищеназваних елементів) у ланцюгу поставок. Охоплює проектування і планування інформаційних систем, контроль, а також координацію логістичних процесів.

Загалом, Е-логістика полягає у ефективному управлінні інформацією та співпраці усіх учасників ланцюга на підставі швидкого і докладного передавання інформаційного потоку з пунктів роздрібної торгівлі, які пересилають дані в узгодженому інформаційному стандарті до постачальника – виробника вихідної сировини...

...Впровадження інформаційних систем, а також електронної комунікації, дозволяє виробникам краще планувати виробництво, гнучко пристосовувати його величину та структуру до передбаченої потреби роздрібних торговців. Завдяки цьому, незважаючи на те, що знижується рівень запасів у виробників і зменшується також їх рівень у роздрібних торговців, ризик відсутності запасів на складі не зростає і рівень логістичного обслуговування клієнтів може покращитися. Отже, зниження рівня запасів приносить користь обом сторонам у вигляді зниження витрат, які пов'язані з їх створенням, складуванням, старінням. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє виконувати логістичні рішення із значно вищою ефективністю та швидкістю...

...М. Кастельс дав визначення середовища Е-економіки, під яким науковець розуміє будь-яку логістичну діяльність, ключові завдання якої є пов’язані із логістичним управлінням, фінансуванням, інноваціями, реалізованими в Інтернеті або за допомогою інших інструментів комп’ютерних мереж, незалежно від типу взаємовідносин між фірмами.

Розвиток Е-економіки посприяв формуванню логістичного оператора четвертого рівня (Fourth Party Logistics Provider – 4 PL), сутність якого полягає у трансформації значення логістичного оператора у віртуального логістичного інтегратора. Логістичний інтегратор як партнер надавачів логістичних послуг виконує значення інтегратора у ланцюгу поставок, не володіючи при цьому основними засобами логістичної інфраструктури.

Згідно з визначенням Accenture, 4PL – це інтегратор, який поєднує власні засоби, можливості і технології з засобами, можливостями і технологіями інших організацій з метою проектування, створення і реалізації комплексних рішень для всього ланцюга поставок. Це означає, по-перше, формування оптимального складу інтегрованих засобів, технологій, досвіду, знань, по-друге, координацію логістичних процесів вздовж всього ланцюга поставок, по-третє, управління змінами в структурі всього ланцюга поставок, включаючи зміну архітектури, по-четверте, глобальний діапазон реалізації функцій логістичного оператора.

Використання сучасних ІКТ у логістиці дистрибуції

Однією з перших технологій, яка зробила прорив у логістиці, стала система електронного обміну даними (англ.- electronic data interchange, EDI), запровадження якої дозволило віддаленим один від одного комп'ютерам обмінюватися даними, не удаючись до допомоги якихось проміжних пристроїв. Першими користувачами такої системи були супермаркети, що зв'язали свої системи контролю стану запасів безпосередньо з системами постачальників, оброблювальних замовлення. Наприклад, на вітчизняному ринку піонером впровадження цієї системи з постачальниками стала компанія формату “cash and carry” «МЕТРО». У касах супермаркету враховують продажі по кожному виду товарів, і коли запаси досягають певного рівня, система автоматично посилає повідомлення постачальника, замовляючи наступне замовлення конкретного виду товару. Використання системи ЕPOS (англ. – electronic point-of-sale data) - даних, передаваних в електронному вигляді від касових терміналів, дозволило істотно скоротити обсяг паперової документації, понизити вартість операції, прискорити комунікації, зменшити кількість помилок, зробити системи інтегрованішими, а відносини в бізнесі тіснішими.

Для підтримки EDI були розроблені дві супутні технології. Перша - кодування товарів (англ. – item coding), що дає змогу привласнити кожній упаковці переміщуваних матеріалів ідентифікаційну мітку. Ця мітка зазвичай виконується у вигляді штрих-коду або магнітної смужки, інформацію з яких можна прочитувати систематично, коли упаковка переміщається по заданому маршруту. У результаті логістична система знає, де знаходиться кожна упаковка у будь-який момент часу, і відповідно до цього устаткування для автоматичної вантажопереробки можна переміщати, сортувати, об'єднувати, упаковувати і доставляти потрібні матеріали.

Інша технологія – це електронний переказ грошових коштів (англ. – Electronic funds transfer, EFT). Коли надходить підтвердження про доставку матеріалів, ЕFT автоматично дебетує банківський рахунок замовника і кредитує постачальника. Це завершує весь процес, при тому EDI розміщує замовлення, кодування товарів дозволяє відстежувати їх переміщення, а ЕFT відповідає за платежі.

Вплив сучасних інформаційних технологій на діяльність логістичних операторів у Новій економіці

...Однією з систем, яка покращує функціонування бухгалтерії на підприємстві, є система TMS (англ. – Transportation Management System). Згідно з її основними положеннями, логістичний оператор або експедитор частину своїх повноважень передає перевізникові, а саме: контроль обліку фінансових операцій, оплачуючи при цьому йому визначену ціну за послугу. З боку логістичного провайдера здійснюється виключення ведення обліку транспортних послуг. Сьогодні ця система ефективно функціонує в США та її виробники прагнуть розширити ринки збуту в країни Європи та Азії.

Ще однією системою фінансових розрахунків, яка сприяє виключенню передоплат та дає можливість формувати звіти про витрати, пов’язані безпосередньо з вантажами в умовах постійного зростання величини транспортних витрат, є система on-line. Завдяки цій системі підприємства мають можливість здійснювати постійний моніторинг витрат та перерахунок вихідної ціни, що дозволяє корегувати ставки на перевезення та величину додаткових оплат.

Розвитку креативних фінансових стратегій посприяла розробка нового продукту компанією GT Nexus Trade, яка дозволить логістичному операторові та фінансовим установам відслідковувати переміщення замовлень. Компанією GXS, лідером на ринку логістичних рішень, було запропоновано послугу доставки супроводжувальних документів згідно з індивідуальними принципами, що своєю чергою посприяло зростанню швидкості протікання фінансових потоків.

Підвищенню продуктивності, прозорості в ланцюгу поставок посприяло використання RFІD – автоматичної ідентифікації з використанням радіочастот. Дослідження, які стосуються впровадження системи RFІD в країнах Західної Європи, Азії і Сполучених Штатах, реалізовані американськими фахівцями, доводять, що витрати впровадження системи, мета проектів, а також масштаб корисностей (які отримують або на які очікують) є диференційованими і залежать переважно від регіону.

Враховуючи систему використання RFІD, можемо виконати таку класифікацію компаній:

  • виробники і роздрібні підприємства;
  • оператори 3PL;
  • підприємства з інформаційної та електротехнічної галузі.

Технологія RFІD пропонує значні переваги для підприємств, зокрема швидша реакція на запити клієнтів, які з’являються, зниження витрат праці та зменшення величини запасів...

Цінним джерелом інформації на тему нових, функціональніших рішень у межах системи RFID, є організовані щорічно конгреси, на яких вручають нагороди “RFID Journal Award”. У 2007р. ця престижна нагорода в категорії “Найкраще застосування RFID в послугах” одержала компанія DНL за програму під назвою “Temperature-monitored Pharmaceutical Logistics with RFID” (Контроль за температурою із використанням RFID в фармацевтичній логістиці). Під час реалізації цього заходу було налагоджено тісну співпрацю з такими партнерами, як IBM та Infratab.

Сьогодні фармацевтичні продукти переважно складаються з компонентів, чутливих на вплив температури. Ці продукти втрачають свої властивості, коли розміщуються в невідповідних температурних умовах. Компанія DHL Innovation Initiative прийняла інноваційне рішення, яке стосується моніторингу термочуттєвих фармацевтичних продуктів у всьому логістичному процесі. Давачі, вироблені Infratab, вона розмістила в пачках з медикаментами. Використовуючи радіохвилі, стало можливим вимірювати дані щодо стану вантажу. Завдяки новій послузі у фармацевтичних підприємств появилась можливість впливати на температуру, яка перевищила допустимі межі, навіть під час транспортування. Запропонована послуга у майбутньому дасть змогу набагато швидше вилучити з обігу медикаменти, термін дії яких завершився. Моніторинг вантажів, який ґрунтується на системі RFID, дає клієнтам з фармацевтичної галузі шанс на швидку реакцію у разі транспортних проблем, що своєю чергою сприяє підвищенню рівня задоволення клієнта. Крім того, розроблена цією компанією технологія може бути використана не тільки в фармацевтичній галузі, а й в інших, де виникає необхідність конролю за температурою...

Висновки:

... Cеред європейських науковців відомі різні думки щодо ефективності діяльності “віртуального логістичного постачальника” у майбутньому. Загалом можна очікувати, що логістичні інтегратори орієнтуватимуться на стратегію цінового лідерства, оскільки зможуть вибрати з існуючої пропозиції на ринку найвідповіднішу та найефективнішу. Своєю чергою логістичні постачальники з власними потужностями намагатимуться отримати лідерство у сфері якості, оскільки мають змогу безпосередньо виконати послугу, мають більше інформації щодо напрямів удосконалення якості послуг, ніж віртуальний оператор.

©Чухрай Н.І., Гірна О.Б., 2008

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра маркетингу і логістики